KẾ HOẠCH DẠY HỌC ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN VƯỜN TRẺ THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-MNVTT

Tân Triều, ngày 12  tháng 09  năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

năm học 2021-2022 của trường MN Vườn Trẻ Thơ


Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 3099./SGD& ĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp học mầm non;

Căn cứ Công văn số 1912/UBND-GD&ĐT ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Công văn số 524/GDĐT-GDMN, ngày 31/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp mầm non

          Căn cứ vào điều kiện thực tế của CB, GV, HS của nhà trường, Trường Vườn Trẻ Thơ xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao tinh thần “chống dich, như chống giặc”, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Nhằm chủ động tăng cường các biện pháp phòng dịch xâm nhập và lây lan, đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

- Nhằm đảm bảo nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non khi nghỉ dịch tại nhà, đảm bảo sự kết nối, trao đổi, phối hợp giữa gia đình và nhà trường, giữa giáo viên lớp và phụ huynh học sinh, tăng cường hoạt động chia sẻ, trao đổi, tương tác giữa giáo viên và phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ tại nhà, đảm bảo không bị gián đoạn trong thời gian nghỉ dịch bệnh kéo dài, giúp trẻ có những ngày nghỉ dịch an toàn.

- Đảm bảo thực hiện đúng nội dung chương trình giáo dục năm học 2021-2022 theo quy định của bộ GD&ĐT khi trẻ quay trở lại trường học.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ khi quay trở lại trường học trong bối ảnh phòng chống dịch Covid-19

2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ, các quy định của UBND huyện, phòng GD&ĐT, của địa phương đề ra.

- Các nội dung tuyên truyền cho trẻ trong thời gian nghỉ dịch tại nhà phải phù hợp với tình hình thực tế, các nội dung phù hợp với chương trình giáo dục mầm non.

- Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục trong thời gian trẻ nghỉ dịch đảm bảo chính xác, phù hợp, có sự kiểm duyệt đánh giá của Ban giám hiệu về các nội dung tuyên truyền.

- Xây dựng các kho học liệu trực tuyến, ngân hàng video dùng chung để các tổ, khối, lớp trong trường có thể linh hoạt sử dụng trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án tuyên truyền trực tuyến cho trẻ trong thời gian nghỉ dịch cũng như phương án dạy học trực tiếp cho trẻ khi  trẻ quay trở lại trường sau thời gian nghỉ dịch Covid-19.

2.1.Ban giám hiệu:

+ Trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19:

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19, tuân thủ quy định 5k của bộ y tế, các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch của xã, huyện, thành phố.

- Không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì kết giữa giáo viên và phụ huynh để tuyên truyền, tư vấn nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ.

- Chỉ đạo giáo viên các lớp phối hợp chặt chẽ với PHHS để nắm bắt tình hình và có những biện pháp tuyên truyền chăm sóc, giáo dục trẻ tốt nhất, đảm bảo công tác phòng chống dịch và thực hiện tốt kế hoạch giáo dục trẻ.

- BGH chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ dịch. Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lớp, từng khối, hình thức tuyên truyền, thời gian tuyên truyền cụ thể. Các nội dung tuyên truyền với PHHS và trẻ tại nhà phải xây dựng phù hợp với chương trình giáo dục và được Ban giám hiệu kiểm duyệt nội dung.

- Chỉ đạo GV khối 5 tuổi lựa chọn các nội dung cốt lõi để tổ chức các HĐ chăm sóc giáo dục trẻ giúp trẻ đạt những kiến thức, kỹ năng cần thiết, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

- Chỉ đạo các lớp xây dựng Video các lớp phù hợp với lứa tuổi trẻ để gửi bài cho phụ huynh khi trẻ ở nhà và xây dựng kho học liệu điện tử của lớp. Các tổ chuyên môn xây dựng kho học liệu của tổ mình, chọn lọc các bài giảng có chất lượng lưu trữ lên kho học liệu của trường.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn sẽ trao đổi bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, điều chỉnh sau tổ chức các hoạt động mà giáo viên đã thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn và hướng dẫn phụ huynh tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn với điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN.

+Khi trẻ đi học trở lại sau thời gian nghỉ dịch:

- Phối hợp trạm y tế xã Tân Triều xây dựng, triển khai, thực hành phương án kịch bản phòng chống dịch Covid 19 và vệ sinh khử khuẩn trường lớp khi trẻ được đến trường; Rà soát bổ sung ngay các phương tiện phòng dịch cân thiết; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở đội ngũ thực hiện nghiêm theo phương án.

- BGH phân công GV các lớp đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống dịch.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn có kế hoạch xây dựng và điều chỉnh các nội dung giáo dục căn cứ vào khung thời gian năm học 2021-2022 để đảm bảo bổ sung các kiến thức còn thiếu hụt cho trẻ trong thời gian nghỉ dịch.

- Chỉ đạo giáo viên có kế hoạch cho trẻ làm quen trường lớp, nề nếp thói quen sinh hoạt sau thời gian nghỉ dịch dài.

2.2.Giáo viên chủ nhiệm:

+ Trong thời gian trẻ nghỉ phòng chống dịch tại nhà.

Làm tốt công tác phối hợp, tương tác với PHHS trong thời gian nghỉ dịch để có thể hỗ trợ kịp thời về các biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà, đồng thời nắm bắt được tình hình sức khỏe của trẻ. Động viên khuyến khích trẻ kịp thời.

- Xây dựng, thiết kế các video tuyên truyền, các bài giảng tuyên truyền đến PHHS đảm bảo về các hoạt động hưỡng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, chế độ dinh dưỡng, các hoạt động giáo dục thông qua các trò chơi,các hoạt động vận động nhằm nâng cao thể chất cho trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ dịch.

- Xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp theo tuần, tháng, và xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể đến PHHS.

- Giới thiệu và chia sẻ đến PHHS cho trẻ xem trên Youtube một số nội dung phù hợp với trẻ mầm non như: Chương trình học cùng con, VTV 7 KIDs, chương trình 123 ta cùng đếm, Cùng nhún nhảy, là lá la, ngày xưa cổ tích, những người bạn cầu vồng...

+ Khi trẻ quay trở lại trường học:

- Chuẩn bị môi trường lớp học an toàn, có đầy đủ các trang thiết bị phòng dịch tại lớp.

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền, các quy định cụ thể đến PHHS khi trẻ quay trở lại trường học nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra.

- Hướng dẫn trẻ một số kĩ năng tự phòng dịch cho bản thân khi quay trở lại trường học.

- Điều chỉnh nội dung giáo dục đảm bảo cung cấp đủ kiến thức còn thiếu cho trẻ trong thời gian trẻ nghỉ dịch.

- Kết hợp với tổ chuyên môn xây dựng các nội dung bài học phù hợp với độ tuổi của trẻ để BGH duyệt.

          2.3. Đối với học sinh:

          - Thường xuyên tham gia vào các hoạt động tuyên truyền của lớp, thực hiện tốt các nội dung giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền trên zalo nhóm lớp, tham gia giao lưu chia sẻ qua Zoom theo lịch của lớp để thường xuyên trò chuyện gặp mặt cô giáo và các bạn.

- Tăng cường trao đổi chia sẻ những điều thú vị của trẻ cùng cô và các bạn trong thời gian nghỉ dịch tại nhà.

- Thực hiện tốt các quy định phòng dịch khi trẻ đến lớp học.

          2.3.Đối với cha mẹ học sinh:

           +Trong thời gian nghỉ dịch tại nhà:

            - Trong thời gian trẻ nghỉ dịch tại nhà PHHS nên có lịch sinh hoạt cụ thể cho trẻ về giờ giấc ăn ngủ, nề nếp sinh hoạt để khi quay trở lại trường học sau dịch trẻ sẽ có thời gian thích nghi nhanh hơn.

- PPHS cần phải cho trẻ ăn uống điều độ để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ trong những ngày nghỉ dịch.

           - Thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ tại nhà để có những biện pháp chăm sóc cụ thể.

- Tương tác thường xuyên với GVCN lớp để nắm bắt các nội dung giáo dục trẻ và hướng dẫn trẻ hoạt động tại nhà.

- Trong thời gian nghỉ dịch, PHHS nên hướng dẫn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ, các hoạt động vừa sức với trẻ nhằm nâng cao thể chất tinh thần cho trẻ giúp trẻ tăng sức đề kháng phòng chống các dịch bệnh.

+ Khi trẻ quay trở lại trường:

- Thực hiện tốt quy định 5k của bộ y tế cũng như các công văn, hướng dẫn phòng dịch Covid-19 của xã, huyện, thành phố khi đưa trẻ đến trường.

- Thực hiện tốt các quy định phòng dịch của lớp, của trường nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi.

- Thường xuyên trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ tại nhà để GVCN lớp năm bắt và có hướng chăm sóc phù hợp.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, lịch học:

- Nội dung các hoạt động chú trọng vào dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc nuôi dưỡng, tình cảm, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi…Với trẻ 5 tuổi: giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi đảm bảo cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục khi kết thúc năm học.

- Thời lượng, thời gian:

+ Lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng: 1 bài / tuần. Thời lượng hoạt động 7-10 phút.

+ Lứa tuổi MGB 3-4 tuổi: 2 bài / tuần. Thời lượng hoạt động 7-10 phút.

+ Lứa tuổi MGN 4-5 tuổi: 2 bài/tuần. Thời lượng hoạt động 10-15 phút.

+ Lứa tuổi MGL 5-6 tuổi:  2 bài/tuần. Thời lượng hoạt động 15-20 phút.

2. Đối tượng: Trẻ mầm non từ 24 - 72 tháng là học sinh của trường.

3. Hình thức tổ chức

3.1. Dạy học trực tuyến:

- Nhà trường không tổ chức dạy học trực tuyến với trẻ mầm non theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, Sở GD và Phòng GD&ĐT.

- Xây dựng và thực hiện quay video, thiết kế bài giảng, bài tuyên truyền về kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh gửi cho phụ huynh thông qua Zalo nhóm lớp, Website, Youtube của nhà trường

3.2. Dạy học trực tiếp:

 Nhà trường thực hiện các hoạt động dạy học trực tiếp khi trẻ quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch.

Khi trẻ đi học trở lại thì nhà trường xây dựng điều chỉnh kế hoạch tương ứng với thời gian thực tế, giúp trẻ đạt được kết quả mong đợi cuối độ tuổi, đảm bảo trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học.

4. Đánh giá kết quả học tập:

- Nhà trường không thực hiện đánh giá trẻ trong thời gian nghỉ ở nhà phòng chống dịch Covid-19.

- Nhà trường chỉ thực hiện đánh giá trẻ khi trẻ đi học trở lại bình thường theo hướng dẫn của công văn số 3099 /SGD& ĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp học mầm non và công văn số 524/PGDĐT-GDMN. Ngày 31/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp học mầm non.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với BGH nhà trường:

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chăm sóc giáo dục năm học 2021-2022 linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế và bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương theo sự chỉ đạo của Sở GD, Phòng GD&ĐT huyện.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ bám sát kế hoạch chăm sóc giáo dục của nhà trường, đổi mới hình thức, nội dung “Chơi mà học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ với các nội dung CSGD cần thiết và hướng dẫn một số kĩ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích để phối hợp cùng phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà.

- Báo cáo kết quả thực hiện việc tổ chức tổ chức dạy học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 về Phòng GD&ĐT theo quy định.

         - Quản lý, duyệt nội dung bài dạy trước khi giáo viên tổ chức thực hiện.

         - Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.  Tổ chức đánh giá và đề xuất khen thưởng các đồng chí giáo viên có sáng kiến, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian trẻ nghỉ học.

2. Đối với tổ chuyên môn:

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn với các đồng chí giáo viên qua Zoom để thống nhất lựa chọn đề tài, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trong khối về việc thực hiện nhiệm xây dựng bài giảng điện tử, quay video, sưu tầm các bài tuyên truyền trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19.

- Xây dựng thời khóa biểu, nội dung các hoạt động phù hợp với lứa tuổi và duyệt video, bài giảng của giáo viên các khối trước khi gửi Ban giám hiệu duyệt.

- Tổ chuyên môn sẽ trao đổi bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, điều chỉnh sau tổ chức các hoạt động mà giáo viên đã thực hiện.

3. Đối với giáo viên:

- Tổ chức phối hợp hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý, tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi, an toàn tại nhà.

- Xây dựng nội dung hoạt động và khai thác trên kho học liệu của Sở, của Phòng, của trường, Youtube, quay các video bài giảng, gửi các video bài giảng, bài tuyên truyền gửi Tổ chuyên môn, Ban giám hiệu duyệt trước khi gửi cho phụ huynh thông qua Zalo của nhóm lớp và Website của nhà trường.

4. Đối với học sinh: Tích cực tương tác tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động vui chơi, thực hành kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng vệ sinh, học qua chơi,.. giáo viên gửi trên zalo nhóm lớp cùng với bố mẹ ở nhà.

  5. Đối với cha mẹ học sinh:

 - Chuẩn bị các điều kiện về thiết bị để hướng dẫn trẻ, chăm sóc và vui chơi cùng con tại nhà.

- Kết hợp với giáo viên nhóm lớp duy trì kết nối với giáo viên cho trẻ xem video, bài giảng và động viên, hướng dẫn trẻ thực hiện tương tác theo nội dung giáo viên gửi trong thời gian nghỉ dịch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 của trường MN Vườn Trẻ Thơ yêu cầu CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo phần việc được phân công. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo lại Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời hỗ trợ, điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện Thanh Trì;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Ban đại diện CMHS và CMHS;

- Cổng thông tin điện tử của nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Hiền


CÁC TIN TỨC KHÁC
13