KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 CƠ SỞ 2 THE VESTA PHÚ LÃM HÀ ĐÔNG

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2021 - 2022

 


Số: 167 /KH-BCĐ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


   Hà Đông, ngày 24  tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 – 2022

 

 

 


Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/9/2020; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Xét tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2021 và Tờ trình của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận;

Ban Chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) Quận ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

4. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH

I. Tuyển sinh vào các trường mầm non

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

1.2. Đối tượng dự tuyển: Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn tuyến tuyển sinh.

2. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh: Biểu số 1.

- 45 trường mầm non công lập: Tuyển sinh trên địa bàn được phân tuyến.

- 27 trường mầm non ngoài công lập: Tuyển sinh trong toàn quận.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.

4. Chú ý:

- Các trường mầm non tuyệt đối không tuyển sinh trước thời gian quy định và không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

- Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao, trẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật.

II. Tuyển sinh vào lớp 1

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

1.1. Phương thức tuyển sinh:

- 30 trường tiểu học công lập, 09 trường tư thục (6 trường tiểu học, 3 trường liên cấp): xét tuyển.

- Trường chất lượng cao tiểu học Vạn Bảo: xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

1.2. Đối tượng: Trẻ hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn quận và theo tuyến tuyển sinh.

2. Độ tuổi dự tuyển: Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hồ sơ dự tuyển:

-  Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú).

4. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh: Biểu số 2

- 31 trường tiểu học công lập:

+ 30 trường tuyển sinh trên địa bàn được phân tuyến.

+ Trường chất lượng cao tiểu học Vạn Bảo: Có kế hoạch tuyển sinh riêng của BCĐ.

- 09 trường tư thục (6 trường tiểu học, 3 trường liên cấp): Tuyển sinh trong và ngoài quận.

III. Tuyển sinh vào lớp 6:

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

1.1. Phương thức:

- 19 trường THCS công lập và 04 trường tư thục: Xét tuyển.

- Trường chất lượng cao THCS Lê Lợi: xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

1.2. Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn được phân tuyến tuyển sinh.

2. Độ tuổi:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2010).

- Những trường hợp đặc biệt:

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

3. Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường (các trường hợp tạm trú, lưu trú phải xuất trình thêm hộ khẩu thường trú).

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

4. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh: Biểu số 3

- 20 trường THCS công lập:

+ 19 trường tuyển sinh trên địa bàn được phân tuyến.

+ Trường chất lượng cao THCS Lê Lợi: Có kế hoạch tuyển sinh riêng của BCĐ.

- 04 trường tư thục (01 trường THCS và 03 trường liên cấp): Tuyển sinh trong và ngoài quận.

IV. Thời gian tuyển sinh

1. Đối với các trường công lập                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Cấp mã số học sinh: Các trường mầm non, tiểu học, THCS phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021.

1.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

- Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 14/7/2021;

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021;

- Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021.

1.3. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

2. Đối với các trường ngoài công lập: từ ngày 29/5/2021 đến ngày 28/7/2021.

3. Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

- Sau ngày 28/7/2021, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GDĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021; riêng đối với các trường mầm non được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

- Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 03/8/2021.

- Các trường tiểu học: Trước ngày 28/5/2021 trả học bạ học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020 - 2021 cho cha mẹ học sinh. Trong học bạ có kèm theo mã số tuyển sinh trực tuyến của học sinh và bản hướng dẫn để cha mẹ học sinh được biết.

V. Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của các trường cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể…) đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Ban Chỉ đạo tuyển sinh

1.1 Chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa UBND các phường với các trường học trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; rà soát danh sách tổ, các khu dân cư, đô thị mới để đề nghị bổ sung, sửa đổi phục vụ phân tuyến tuyển sinh trên hệ thống phần mềm tuyển sinh. Phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở một số trường trên địa bàn. Số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các trường trên địa bàn phải được UBND và Công an phường xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, là cơ sở để phòng GDĐT tham mưu UBND quận trong công tác phân tuyến tuyển sinh.

1.2. Tham mưu UBND quận ký ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS), Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 – 2022 và báo cáo Sở GDĐT.

1.3. Triển khai kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS, tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn. Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của các trường.

1.4. Trưởng phòng GDĐT ký Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

1.5. Phối hợp với UBND các phường công bố công khai kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS về: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh; các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn trước khi bắt đầu tuyển sinh ít nhất 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại các trường trên địa bàn.

1.6. Chỉ đạo các trường trên địa bàn tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch của BCĐTS và hướng dẫn của Sở GDĐT, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1; kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển sinh, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường trên địa bàn, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

1.7. Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh các bước đăng ký, tra cứu kết quả tuyển sinh trực tuyến.

1.8. Phối hợp với các phòng, ban tham mưu UBND quận về công tác luân chuyển cán bộ, giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất cho những trường khó khăn để đảm bảo chất lượng, nâng cao độ đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường.

1.9. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo và hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến và các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn quận. Tiếp tục có biện pháp chỉ đạo các trường nhằm tăng cường tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến.

1.10. Tham mưu với UBND Quận chỉ đạo Công an trên địa bàn chủ động phối hợp với các trường trong công tác tuyển sinh; có phương án quản lý nhân khẩu, hộ khẩu hợp lý, thống nhất, tạo điều kiện giúp cho công tác tuyển sinh của các trường được chính xác và khoa học.

1.11. Thành lập các đoàn kiểm tra (theo cấp học) việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các trường trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về công tác tuyển sinh. Duyệt kết quả tuyển sinh của các trường.

1.12. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ành hưởng bởi dịch Covid-19)

1.13. Công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại thi đua các trường, đặc biệt đưa tiêu chí đạt tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến vào tiêu chí đánh giá thi đua của trường.

2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS

2.1. Chủ động phối hợp với UBND và Công an các phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức.

2.2. Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh do BCĐTS quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

2.3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

2.4. Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

2.5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) của đơn vị, trình Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó hiệu trưởng, Thư ký và một số Ủy viên (danh sách HĐTS gửi về phòng GDĐT vào ngày 20/5/2021 - bộ phận chuyên môn cấp học nhận và tổng hợp). HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

2.6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập rèn luyện của học sinh phải chính xác và thống nhất giữa sổ điểm điện tử với hồ sơ học sinh; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

a) Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Học bạ (đối với lớp 6), dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

b) Trong thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;

c) Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

d) Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế phường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ành hưởng bởi dịch Covid-19).

2.8. Lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh nhà trường phân công các thành viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

2.9.  Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND phường và báo cáo phòng GDĐT.

3. Các trường tư thục

3.1. Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận; thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh. Tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

3.2. Ưu tiên tiếp nhận số học sinh trên địa bàn quận Hà Đông.

3.3. Giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo (nếu có), thực hiện chế độ báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các phường

4.1. Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo đài truyền thanh của phường thường xuyên phổ biến kế hoạch tuyển sinh của BCĐTD để học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn biết và làm các thủ tục nhập học theo quy định.

4.2. Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn làm tốt công tác điều tra phổ cập; xác minh những trường hợp có hộ khẩu không rõ ràng, hoặc có hộ khẩu nhưng không thường xuyên cư trú sinh hoạt tại địa bàn; quán triệt Công an phường chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc xác nhận thực tế cư trú và thời điểm cư trú. Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các trường trên địa bàn.

4.3. Phối hợp với phòng GDĐT rà soát cơ sở vật chất các trường học thuộc địa bàn, có kế hoạch sửa chữa chống xuống cấp, đồng thời báo cáo và tham mưu UBND quận những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện. Tổ chức vận động cha mẹ học sinh hiểu và thực hiện tốt về chủ trương xóa phòng học tạm, các điểm trường lẻ không đảm bảo đủ điều kiện học tập theo quy định.

4.4. Thường xuyên phối hợp cùng phòng GDĐT kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn theo quy định.

5. Công an quận

Chỉ đạo Công an phường đảm bảo tính chính xác, khách quan trong việc xác nhận đăng ký nhập khẩu tạm trú, lưu trú và phối hợp xác minh những trường hợp hộ khẩu không rõ ràng, chịu trách nhiệm về tính chính xác.

6. Trung tâm Văn hóa thông tin & Thể thao

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh quận và công khai trên Cổng thông tin điện tử quận về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022 của BCĐTS quận từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

7. Các bậc cha mẹ học sinh

7.1. Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con, em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định;

7.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh;

7.3. Phản ánh về HĐTS của trường những vấn đề thắc mắc trong quá trình thực hiện tuyển sinh.

II. Lịch làm việc và chế độ báo cáo

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

Báo cáo về Sở GDĐT và BCĐTS công tác tuyển sinh theo lịch sau:

- Ngày 15/5/2021: Trình UBND quận phê duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Ngày 25/5/2021: Nộp bản kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS về Sở GDĐT.

- Ngày 09/8/2021: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS

Báo cáo về BCĐTS (qua phòng GDĐT - cơ quan thường trực) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:

- Ngày 03/5/2021: Nộp kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của đơn vị: Tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh.

- Ngày 15/6/2021: Dự Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của BCĐTS.

- Từ ngày 12/7/2021: Tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS.

- Ngày 28/7/2021: Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ t iêu.

- Ngày 01/8/2021: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.

- Ngày 05/8/2021: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

III. Một số điều cần lưu ý

1. BCĐTS quận giao phòng GDĐT chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận (về tuyến, chỉ tiêu, đối tượng, thời gian thực hiện). Trong thời gian tuyển sinh, thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác tuyển sinh tại các đơn vị trường học.     

2. Những trường có sự điều chỉnh về số học sinh, số lớp đầu cấp hoặc có sự bất thường trong công tác tuyển sinh, hoặc có nhu cầu sát nhập lớp, tách lớp ở những khối còn lại so với năm học trước yêu cầu làm tờ trình báo cáo về phòng GDĐT để xem xét giải quyết.

3. Những vấn đề không được đề cập trong kế hoạch tuyển sinh này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2021-2022 của Sở GDĐT Hà Nội.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 của BCĐTS quận. Trong qua trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu phản ánh trực tiếp về BCĐTS (qua phòng GDĐT - cơ quan thường trực) để thống nhất giải quyết./.

 

Nơi nhận:                               

- Sở GDĐT Hà Nội;                     Để   

- TTQU, HĐND, UBND quận;     b/c

- Các phòng, ban liên quan;        

- UBND các phường;             

- HĐTS trường MN, TH, THCS; (để th/hiện)

- Lưu: VT.                   

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

    PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

Phạm Thị Hòa

CÁC TIN TỨC KHÁC
1